Lubię to! stat4u

ISBN: 83-87251-40-2 (e-ISBN: 978-83-87251-42-0)

Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej, Mirosław Bochenek,

Format: 165x240 mm
208 stron
Oprawa miękka
Rok wydania: 1999

Cena: 19,95


Kup książkę


Polecamy również:

okładkaokładkaokładkaokładka

Mirosław Bochenek

Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej


[Opis] [Recenzje] [Spis treści]


Fragmenty książki:
 

Książka adresowana jest do pracowników nauki oraz studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, praktyków gospodarczych i polityków.

Autor przedstawił ewolucję poglądów na temat racjonalności w polskiej teorii ekonomii od drugiej połowy XVIII w. do ostatniej dekady wieku XX. Ponieważ tradycyjne ujęcie racjonalności, wg autora, nie odpowiada wyzwaniom współczesnej gospodarki, zaproponował nową koncepcję, w której uwzględnił kwestie zaspokojenia potrzeb podstawowych, pełnego zatrudnienia, równowagi ekologicznej, liberalizacji handlu światowego, redukcji wydatków zbrojeniowych, zmiany struktury konsumpcji oraz zmiany hierarchii wartości z mieć na być.

Rozważania autora mają charakter interdyscyplinarny, przemyślenia ekonomiczne przeplatają się z dociekaniami podejmowanymi przez filozofów, prakseologów, ekologów i psychologów. Takie ujęcie pozwala lepiej zrozumieć złożoność koncepcji racjonalności, a jej wdrożenie mogłoby poprawić stan gospodarowania człowieka.
(zwiń opis)

RECENZJE

Licząca prawie dwieście stron rozprawa (...) M. Bochenka jest rezultatem dużej pracowitości Autora, a zakres wykorzystanej literaury jest wręcz imponujący. (...) Lektura dysertacji przekonała mnie o edukacyjnym pożytku tego typu studiów. Ale i utwierdza o małym poznawczym pożytku zajmowania się tak wieloznacznym pojęcciem, jak racjonalność gospodarowania jako wydzielony temat.

prof. dr hab. Tadeusz Kowalik

Instytut Nauk Ekonomicznych

Polska Akademia Nauk w Warszawie


Autor rezencowanej pracy postawił sobie ambitne zadanie przedstawienia ewolucji poglądów na temat racjonalności w polskiej teorii ekonomii począwszy od drugiej połowy XVIII wieku do ostatniej dekady XX wieku i przedstawienie w oparciu o tę analizę współczesnej koncepcji racjonalności i perspektyw jej rozwoju. (...) Podjęcie przez M. Bochenka próby wszechstronnej charakterystyki dorobku naukowego ekonomistów polskich w kwestii racjonalności jest ze wszech miar celowe i co należy podkreślić – udane.

prof. dr hab. Aleksandra Lityńska

Katedra Historii Myśli Ekonomicznej

Akademia Ekonomiczna w Krakowie


Tematyka przedłożonej pracy jest niezmiernie ważna, a zarazem wciąż żywa. Przy tym jest ona o tyle istotna, że łączy w sobie w jedną całość zagadnienia teoretyczne z problemami polityki ekonomicznej. Ponieważ zaś Autor starał się przedstawić cały wachlarz różnych, często sprzecznych poglądów, jakie występowały i występują w literaturze przedmiotu, więc zapoznanie się z nimi może przyczynić się nie tylko do pogłębienia naszej wiedzy dotyczącej rozwoju i aktualnego stanu jednego z najdonioślejszych segmentów myśli ekonomicznej, lecz także – w konsekwencji – wpłynąć na usprawnienie procesu gospodarowania i to na różnych szczeblach.

prof. dr hab. Edward Łukawer

profesor emerytowany Akademii

Ekonomicznej w Krakowie
(zwiń recenzje)

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Miejsce i rola racjonalności gospodarowania w teorii ekonomii

Pojęcie i rodzaje racjonalności

Zasada, teoria i paradygmat racjonalnego gospodarowania

Racjonalność mikroekonomiczna, makroekonomiczna i globalna

Socjalistyczna gospodarka planowa a racjonalność

Nowa koncepcja racjonalności w ekonomii

Uwagi końcowe

Bibliografia

Indeks osobowy
(zwiń spis treści)