ISBN: 83-87251-73-9 (e-ISBN: 978-83-87251-33-8)

Podstawy przedsiębiorczości, Mieczysław Nasiłowski,

Format: 165x240 mm
268 stron
Oprawa miękka
Rok wydania: 2002

Cena: 24,15


Kup książki na Allegro

Kup książki w sklepie

Wypożycz lub kup PDF w ibuk.pl

Książki w wersji drukowanej są dostępne w dobrych księgarniach, m.in. w Warszawie:

Księgarnia EKONOMICZNA
ul. Grójecka 67
tel. 22 822-90-41

Mieczysław Nasiłowski

Podstawy przedsiębiorczości[Opis] [Spis treści]Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, dopuszczony do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia ogólnego podstaw przedsiębiorczości na poziomie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorczości

# Z jakimi problemami ekonomicznymi mamy do czynienia w każdym gospodarstwie domowym

1.1. Skąd gospodarstwo domowe może czerpać dochody

1.2. Na jakie cele są przeznaczane wydatki gospodarstw domowych

1.3. Jaki jest wpływ wykształcenia na podejmowane decyzje w gospodarstwie domowym

1.4. Jakie miejsce zajmują gospodarstwa domowe w strukturze organizacyjnej gospodarki narodowej

Pytania sprawdzające do rozdziału 1

# Jakie rodzaje przedsiębiorstw i instytucji występują w Polsce

2.1. Ile różnych przedsiębiorstw funkcjonowało w Polsce w 1999 r.

2.2. Jakie spółki osobowe występują w Polsce

2.3. Jak funkcjonują spółki kapitałowe

2.4. Korporacje transnarodowe (wielonarodowe)

2.5. Na jakich zasadach funkcjonują przedsiębiorstwa państwowe

2.6. Czym się różnią od siebie przedsiębiorstwa komunalne, spółdzielcze i samorządowe

2.7. Jaką rolę odgrywają małe jednoosobowe firmy w gospodarce narodowej

2.8. W czym wyraża się działalność innowacyjna przedsiębiorstw

2.9. Przedsiębiorczość wirtualna

2.10. Fundacje i stowarzyszenia pozarządowe

2.11. Samorządy terytorialne

Pytania sprawdzające do rozdziału 2

# Na jakich podstawach ekonomicznych są podejmowane decyzje w przedsiębiorstwie

3.1. Co stanowi główny cel przedsiębiorstwa

3.2. Jak się liczy koszty własne produkcji w przedsiębiorstwie

3.3. Od czego zależy wielkość zysku w przedsiębiorstwie

3.4. W jaki sposób wpływają różne formy konkurencji na zyski w przedsiębiorstwie

3.5. Jak wpływają płace pracowników na zyski w przedsiębiorstwie

3.6. Dlaczego płace pracowników powinny być zróżnicowane

3.7. W jaki sposób i na jakiej podstawie można ocenić efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa

3.8. Zagrożenia upadłości przedsiębiorstw

3.9. Jak przekroczyć pierwszy próg rentowności przedsiębiorstwa

3.10. Dlaczego nie należy przekraczać drugiego progu rentowności przedsiębiorstwa

Pytania sprawdzające do rozdziału 3

Zadania

# Jak funkcjonuje rynek

4.1. Co powinniśmy wiedzieć o działaniu rynku

4.2. Jakie są związki między popytem, podażą i ceną

4.3. Dlaczego cena ustala się na poziomie równowagi popytu z podażą

4.4. Kiedy opłaca się podwyższać, a kiedy obniżać cenę

4.5. Co poza cenami wpływa na zmianę równowagi rynku

4.6. Dlaczego rynek jest najsprawniejszym mechanizmem regulacyjnym

4.7. Co może uzasadniać administracyjne regulowanie cen nie gwarantujących utrzymania równowagi rynkowej

4.8. Jak rosnące dochody konsumenta wpływają na strukturę jego wydatków

4.9. Jak obliczamy zmianę płac realnych w gospodarce narodowej

4.10. Jak rosły ceny i płace realne w Polsce w latach 1990–2000

4.11. Jakie funkcje spełniają ceny

Pytania sprawdzające do rozdziału 4

Zadania

# Podstawowe problemy rynku pracy w Polsce

5.1. Jak się kształtuje struktura ludności zawodowo czynnej w Polsce

5.2. Skala bezrobocia w Polsce i w krajach uprzemysłowionych

5.3. Dlaczego bezrobocie pojawiło się w Polsce

5.4. Jak można zwalczać bezrobocie

5.5. Praktyczne wskazówki przy poszukiwaniu atrakcyjnej pracy

5.6. Jak założyć własną firmę

Pytania sprawdzające do rozdziału 5

# Oszczędności i rynek papierów wartościowych

6.1. Kto i dlaczego oszczędza

6.2. Co można zrobić z oszczędnościami

6.3. Jak funkcjonuje rynek papierów wartościowych

6.4. Jak się ustala kurs obligacji

6.5. Jak się ustala kurs akcji na giełdzie

6.6. Co to są bony lokacyjne

6.7. Jakie są rodzaje weksla

6.8. Na czym polega mechanizm rozliczania i obiegu czeków

6.9. Na czym polega praktyczne znaczenie metody dyskonta

6.10. Stary i nowy system emerytalny w Polsce

Pytania sprawdzające do rozdziału 6

Zadania

# Produkt krajowy brutto – jego tworzenie i podział

7.1. Sposób obliczania produktu krajowego brutto

7.2. Ruch okrężny dochodów i wydatków w gospodarce narodowej

Pytania sprawdzające do rozdziału 7

# Czym różni się wzrost od rozwoju społeczno-gospodarczego kraju

8.1. Jak się mierzy wzrost gospodarczy kraju

8.2. W jakim tempie wzrasta polska gospodarka w porównaniu z niektórymi krajami wysoko uprzemysłowionymi

8.3. Jaki dystans dzieli Polskę od krajów najbardziej rozwiniętych

8.4. Co rozumiemy przez rozwój społeczno-gospodarczy kraju

8.5. Jakie są główne przyczyny głębokich wahań koniunkturalnych w gospodarce rynkowej

8.6. Dlaczego zmniejszyły się wahania koniunkturalne po II wojnie światowej

Pytania sprawdzające do rozdziału 8

# Co to jest budżet i polityka fiskalna państwa

9.1. W jaki sposób jest uchwalany budżet państwa

9.2. Poznajemy strukturę dochodów i wydatków budżetu państwa w Polsce na przykładzie 2000 r.

9.3. Kiedy powstaje deficyt, a kiedy nadwyżka budżetowa

9.4. Jakie są sposoby finansowania deficytu budżetu państwa

9.5. Jakie płacimy podatki bezpośrednie w Polsce

9.6. Jak są obliczane podatki pośrednie

9.7. Na jakich ogólnych zasadach powinna się opierać polityka podatkowa

9.8. Zapoznaj się z zasadami wypełniania formularza rocznego zeznania podatkowego (PIT)

Pytania sprawdzające do rozdziału 9

# Co powinniśmy wiedzieć o roli pieniądza i znaczeniu banków w gospodarce rynkowej

10.1. Jakie funkcje spełnia pieniądz w gospodarce

10.2. Jakie instytucje pieniężne działają w gospodarce rynkowej

10.3. Jakimi instrumentami pieniężnymi posługuje się bank centralny

10.4. W jaki sposób bank centralny może wpływać na koniunkturę gospodarczą kraju

Pytania sprawdzające do rozdziału 10

# Dlaczego i w jaki sposób należy zwalczać inflację

11.1. Jak się kształtuje przeciętne tempo wzrostu cen w różnych krajach świata

11.2. Jakie są główne przyczyny wzrostu cen

11.3. Jakie są negatywne skutki inflacji

11.4. Jak można skutecznie zwalczać inflację

Pytania sprawdzające do rozdziału 11

# Jaką rolę odgrywa bilans płatniczy w stosunkach finansowych z innymi krajami

12.1. Jakie korzyści przynosi handel zagraniczny gospodarce narodowej

12.2. Jakie są najważniejsze składniki bilansu płatniczego kraju

12.3. Dlaczego dochód narodowy wytworzony w kraju nie musi się pokrywać z dochodem wykorzystanym w ciągu roku

12.4. W jaki sposób relacje wzrostu cen towarów eksportowanych do wzrostu cen towarów importowanych wpływają na bilans płatniczy kraju

12.5. W jaki sposób sytuacja w bilansie płatniczym kraju wpływa na zmianę kursu wymiennego walut obcych

Pytania sprawdzające do rozdziału 12

# Jakie przemiany instytucjonalne dokonały się w krajach uprzemysłowionych po II wojnie światowej

13.1. Jaką rolę we współczesnym świecie odgrywa Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Światowy

13.2. Dlaczego Stany Zjednoczone zostały zmuszone do przejścia od stałego do płynnego kursu walut

13.3. Jak się rozwijała integracja gospodarcza krajów Europy Zachodniej

13.4. Dlaczego Polska powinna się integrować z Unią Europejską

Pytania sprawdzające do rozdziału 13

# Jak jest budowana gospodarka rynkowa w Polsce

14.1. Dlaczego gospodarka centralnie zarządzana okazała się nieefektywna

14.2. Jak uruchomiono mechanizm rynkowy w Polsce

14.3. Dlaczego i jak prywatyzuje się przedsiębiorstwa państwowe

14.4. Jaką gospodarkę rynkową chcemy budować w Polsce

14.5. Jakie są uwarunkowania rozwoju gospodarczego w Polsce w perspektywie lat 2001–2020

Pytania sprawdzające do rozdziału 14
(zwiń spis treści)