ISBN: 978-83-87251-57-4 (e-ISBN: 978-83-87251-31-4)

Instytucjonalizacja nauk ekonomicznych w Polsce międzywojennej, Tomasz Sobczak,

Format: 165x240 mm
266 stron
Oprawa miękka
Rok wydania: 2010

Cena: 39,90


Kup książki w sklepie

Wypożycz lub kup PDF w ibuk.pl

Książki w wersji drukowanej są dostępne w dobrych księgarniach, m.in. w Warszawie:

Księgarnia EKONOMICZNA
ul. Grójecka 67
tel. 22 822-90-41

Tomasz Sobczak

Instytucjonalizacja nauk ekonomicznych w Polsce międzywojennej[Opis] [Spis treści]Publikacja poświęcona jest analizie organizacyjnych i społecznych czynników mających wpływ na kierunki rozwoju współczesnej polskiej ekonomii, która w okresie międzywojennym osiągnęła fazę „wielkiej nauki”. Odzyskanie niepodległości w 1918 r. wiązało się z budową struktur administracji państwowej i samorządowej, odbudową i rozwojem gospodarki, a tym samym rodziło potrzebę kształcenia pracowników mających przygotowanie ekonomiczne i prawnicze. Sytuacja ta w sposób istotny przyczyniła się do rozbudowy szkolnictwa wyższego i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej. W badanym okresie, oprócz starych uniwersyteckich galicyjskich ośrodków kształcenia ekonomistów, tj. wydziałów prawa UJ i UJK, funkcjonowały nowo powstałe uniwersytety i wyższe szkoły zawodowe, przy czym te ostatnie uwzględniały w znacznie większym stopniu potrzeby rozwijającej się gospodarki. Okazuje się, że liczne rozwiązania poszczególnych uczelni i wydziałów, a także propozycje usprawniania procesu edukacji ekonomicznej z okresu międzywojennego są w dalszym ciągu aktualne. W latach dwudziestych XX w. powołano do życia ważne dla polskiej ekonomii instytuty naukowe, towarzystwa ekonomiczne i czasopisma. Narodził się ogólnopolski ruch ekonomistów, którego istnienie dowodzi pierwszy samodzielny zjazd ekonomistów polskich w 1929 r. Niniejsza praca stanowi zbiór cennych informacji dotyczących środowiska ekonomistów Polski międzywojennej.
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Baza informacyjna

Uwagi i założenia

Stan badań

Teza i zakres pracy

1. Rozwój instytucjonalny nauk ekonomicznych w Polsce międzywojennej

1.1. Kształtowanie się nauk ekonomicznych w okresie poprzedzającym odzyskanie niepodległości

1.2. Akademickie środowiska ekonomiczne w latach 1918–1939

1.2.1. Katedry i seminaria w szkołach wyższych

1.2.2. Uniwersyteckie wydziały prawa

1.2.3. Mieszane wydziały prawa

1.2.4. Wydziały rolnicze

1.2.5. Wyższe szkoły ekonomiczne

1.2.6. Pozostałe uczelnie

1.2.7. Podstawowe dane statystyczne szkół wyższych lub ich wydziałów kształcących ekonomistów

1.3. Rozwój ekonomicznych instytucji naukowych poza szkolnictwem wyższym

1.4. Ekonomiczne towarzystwa naukowe

1.5. Czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych

1.6. Zjazdy środowiska ekonomicznego w Polsce w latach 1918–1939

2. Kształcenie ekonomistów

2.1. O wychowaniu gospodarczym

2.2. O edukacji ekonomicznej

2.3. O kształceniu ekonomistów w szkolnictwie wyższym

2.4. Programy kształcenia ekonomistów

2.4.1. Uniwersyteckie wydziały prawa

2.4.2. Wydziały mieszane

2.4.3. Wyższe uczelnie ekonomiczne

2.4.4. Wydziały rolnicze

2.4.5. Kształcenie ekonomiczne na pozostałych uczelniach

2.5. Metody i środki kształcenia ekonomistów

2.5.1. Wykłady

2.5.2. Podręczniki

2.5.3. Seminaria

2.5.4. Egzaminy

2.5.5. Stowarzyszenia naukowe studentów

2.5.6. Szkoły naukowe

2.6. Edukacja kadry naukowo-dydaktycznej na uczelniach zagranicznych

2.6.1. Okres do 1918 r.

2.6.2. Lata 1918–1939

3. Kariera naukowa nauczycieli akademickich reprezentujących nauki ekonomiczne

3.1. Dyplomy zawodowe

3.2. Magisteria

3.3. Doktoraty

3.4. Habilitacje

3.5. Tytuły profesora

3.6. Rozwój kariery naukowo-dydaktycznej

3.7. Pomocniczy pracownicy nauki

3.8. Ocena kwalifi kacji nauczycieli akademickich prywatnych uczelni wyższych

4. Interdyscyplinarny dorobek naukowy nauczycieli akademickich reprezentujących nauki ekonomiczne

4.1. Adam Krzyżanowski

4.2. Adam Heydel

4.3. Ferdynand Zweig

4.4. Oskar Lange

4.5. Edward Taylor

4.6. Wincenty Styś

4.7. Roman Rybarski

4.8. Ludwik Krzywicki

4.9. Andrzej Grodek

4.10. Stanisław Rychliński

4.11. Władysław Grabski

4.12. Twórcy polskiej historii gospodarczej

4.12.1. Jan Rutkowski

4.12.2. Franciszek Bujak

5. Działalność pozanaukowa kadry naukowo-dydaktycznej ekonomistów

5.1. Działalność organizacyjna w szkołach wyższych

5.2. Działalność polityczna

5.3. Działalność ekspercka

5.4. Funkcje publiczne

5.5. Działalność gospodarcza

6. Najważniejsze ustalenia

Załączniki

Program kształcenia w SGH na rok akademicki 1938/1939

Uczelnie i wydziały

Bibliografia

Akty prawne

Wydawnictwa źródłowe – statystyczne i uczelniane

Pamiętniki i wspomnienia

Opracowania

Indeks nazwisk
(zwiń spis treści)