ISBN: 83-90166-53-4

Agrobiznes, Augustyn Woś,

Format: 165x240 mm
334 strony
Oprawa miękka
Rok wydania: 1996

Cena: 24,15


Kup książki na Allegro

Kup książki w sklepie

Książki w wersji drukowanej są dostępne w dobrych księgarniach, m.in. w Warszawie:

Księgarnia EKONOMICZNA
ul. Grójecka 67
tel. 22 822-90-41

Augustyn Woś

Agrobiznes

makroekonomika, tom 1[Opis] [Spis treści]Egzemplarze ze zwrotów z księgarń, mogą nosić ślady przeglądania
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Spis treści

Przedmowa

Część 1.

1. Agrobiznes i jego otoczenie

Agrobiznes jako subsystem gospodarki narodowej

1.1. Historyczny proces wyodrębniania się agrobiznesu

1.2. Definicje

1.3. Ustalanie podstawowych wielkości charakteryzujących agrobiznes

1.4. Interakcje agrobiznesu z otoczeniem

1.5. Struktura agrobiznesu według sfer działalności

1.6. Podmiotowa struktura agrobiznesu

1.7. Miejsce agrobiznesu w gospodarce narodowej

1.8. Prawidłowości rozwoju agrobiznesu

Literatura uzupełniająca

2. Otoczenie rynkowe

2.1. Rynkowa orientacja działalności w agrobiznesie

2.2. Kompetetywność na rynku rolnym i żywnościowym

2.3. Zachowanie się konsumentów i popyt. Elastyczność popytu na żywność

2.4. Zachowanie się producentów i podaż. Elastyczność produkcji i podaży

2.5. Mechanizm kształtowania się cen

2.6. Niecenowe instrumenty regulowania rynku rolnego i żywnościowego

2.6.1. Cła i instrumenty paracelne

2.6.2. Opłaty wyrównawcze

2.6.3. Kontyngenty kwotowe

2.6.4. Podatek obrotowy

2.6.5. Kredyty preferencyjne

2.6.6. Kursy dewizowe

2.7. Ocena sprawności mechanizmu rynkowego w agrobiznesie

Literatura uzupełniająca

3. Otoczenie instytucjonalne

3.1. Państwo

3.2. Samorząd

3.3. Banki

3.4. Giełdy

3.5. Agencje

3.6. Fundacje

3.7. Doradztwo

3.8. Związki zawodowe rolników

Literatura uzupełniająca

4. Otoczenie społeczne i środowiskowe

4.1. Wieś jako środowisko produkcyjne i społeczne

4.2. Agrobiznes a rozwój obszarów wiejskich

4.3. Interakcje między rozwojem agrobiznesu a środowiskiem naturalnym

Literatura uzupełniająca

Część 2

Teoria produkcji i podaży

5. Gospodarka zasobami i czynnikami produkcji w skali makroekonomicznej

5.1. Cele alternatywne

5.2. Funkcja produkcji

5.2.1. Ziemia

5.2.2. Praca

5.2.3. Kapitał

5.2.4. Surowce

5.2.5. Wiedza techniczna

5.2.6. Zarzadzanie

5.3. Granice i koszty wzrostu produkcji

5.4. Zasady wykorzystywania i alokacji czynników produkcji

5.5. Równowaga i rozwój zrównoważony

5.5.1. Równowaga czynników produkcji w agrobiznesie

5.5.2. Równowaga międzygalęziowa

5.5.3. Rozwój zrównoważony

5.6. Popyt inwestycyjny

Literatura uzupełniająca

6. Nakłady i społeczne koszty produkcji żywności

6.1. Nakłady i koszty

6.2. Procesy transformacji w agrobiznesie

6.3. Koszty społeczne

Literatura uzupełniająca

7. Zagregowana funkcja podaży i reakcje dostosowawcze

7.1. Definicja

7.2. Czynniki określajace funkcję podaży

7.2.1. Charakter funkcji produkcji

7.2.2. Rynki czynników produkcji

7.2.3. Struktura kosztów

7.2.4. Stosunki między przedsiębiorstwem rolnym a godspodarstwem domowym

7.2.5. Przewidywania producentów

Literatura uzupelniajaca

8. Techniki wytwarzania i postęp

8.1. Techniki wytwarzania – definicje

8.2. Wspólczynniki techniczno-ekonomiczne

8.3. Techniki alternatywne

8.4. Rodzaje technik wytwórczych

8.5. Wybór technik wytwórczych i postęp

8.6. Mechanizmy przenikania postępu

Literatura uzupelniajaca

9. Efektywność produkcji

9.1. Kryteria oceny efektywności produkcji

9.2. Mierniki efektywności produkcji

9.3. Rachunki efektywności w skali makroekonomicznej

9.4. Warunki efektywnej produkcji

Literatura uzupelniajaca

10. Proces inwestowania i jego efektywność

10.1. Inwestycje – pojęcia podstawowe

10.2. Inwestowanie w agrobiznesie

10.3. Efekty nakladów inwestycyjnych

10.4. Efektywność inwestycji

Literatura uzupełniająca

Część 3

System finansowo-bankowy agrobiznesu

11. Procesy realne i strumienie pieniężne w agrobiznesie

11.1. Proces tworzenia i przepływy wartości. Interakcje: gospodarka narodowa/agrobiznes

11.1.1. Mechanizm rynkowy

11.1.2. Mechanizm nierynkowy (budżetowy)

11.2. Kryterium zysku (dochodu) w skali mikro- i wartość dodana w skali makroekonomicznej

Literatura uzupełniająca

12. System podatkowy agrobiznesu

12.1. Podatki bezpośrednie i pośrednie

12.2. Opodatkowanie działalności rolniczej

12.3. Podatek dochodowy

12.4. Podatek od nieruchomości

12.5. Podatek od towarów i usług (VAT)

12.6. Podatek akcyzowy

13. Dochody rolnicze

13.1. Tworzenie dochodów w gospodarstwie chłopskim

13.2. Podział dochodów na poziomie gospodarstwa chlopskiego

13.3. Dochód rolniczej spółdzielni produkcyjnej

13.4. Transfer dochodów: rolnictwo – gospodarka narodowa

14. Renta gruntowa

14.1. Istota renty gruntowej

14.2. Renta absolutna i różniczkowa

14.3. Renta gruntowa w gospodarce chłopskiej

14.4. Renta gruntowa w nierolniczych ogniwach agrobiznesu

Literatura uzupełniająca

15. System bankowy agrobiznesu

15.1. Szczególne cechy systemu bankowego agrobiznesu

15.2. System kredytowy agrobiznesu

15.3. Działalność depozytowa banków

15.4. Konta rozliczeniowe

Literatura uzupełniająca

16. Ubezpieczenia w agrobiznesie

16.1. Funkcje systemu ubezpieczeń

16.2. Ubezpieczenia majątkowe

16.3. Ubezpieczenia handlowe

16.4. Ubezpieczenia społeczne

Część 4

Agrobiznes i rynki światowe

17. Światowy problem żywnościowy

17.1. Nierównomierności rozwoju świata; nadwyżki i trwałe niedobory żywności

17.2. Strukturalna niewydolność niektórych systemów rolniczych

17.3. Koncepcje i sposoby walki z głodem i niedożywieniem

17.4. Działalnoć organizacji międzynarodowych powołanych do rozwiązywania światowego problemu żywnościowego i rozwoju rolnictwa

Literatura uzupełniająca

18. Światowe rynki żywnościowe

18.1. Międzynarodowy podział pracy w produkcji żywności

18.2. Zasada kosztów i korzyści komparatywnych

18.2.1. Koszty komparatywne – pojęcie i ogólne interpretacje

18.2.2. Analiza przykladu

18.2.3. Nowe teorie przewagi komparatywnej

18.3. Kształtowanie się światowych rynków produktów rolnych

18.4. Kształtowanie się cen światowych

18.5. Wolny handel, czy ochrona rynków krajowych?

Literatura uzupełniająca

19. Procesy integracyjne w agrobiznesie

19.1. Teoretyczne podstwawy integracji (koordynacji) międzynarodowej

19.2. Od światowych rynków branżowych do integracji międzynarodowej

19.3. Ważniejsze ugrupowania regionalne

19.4. Podstawy i osiagnięcia Wspólnej Polityki Rolnej krajów Unii Europejskiej

19.4.1. Wspólna polityka rynkowa Unii Europejskiej

19.4.2. Przekształcenia strukturalne

19.4.3. Osiagnięcia Wspólnej Polityki Rolnej

Literatura uzupełniająca

20. Integrowanie się Polski z Unią Europejską w dziedzinie agrobiznesu

20.1. Wybór procedur integracyjnych

20.2. Uklad Europejski

20.3. Liberalizacja rynków rolno-żywnościowych i WTO (GATT)

20.4. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej i jego implikacje dla agrobiznesu

Literatura uzupełniająca
(zwiń spis treści)