ISBN: 83-90166-53-4

Agrobiznes, Augustyn Woś,

Format: 165x240 mm
326 stron
Oprawa miękka
Rok wydania: 1996

Cena: 24,15

Drukowany nakład wyczerpany

Augustyn Woś

Agrobiznes

mikroekonomika, tom 2[Opis] [Spis treści]Egzemplarze ze zwrotów z księgarń, mogą nosić ślady przeglądania
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie

1.1. Definicje: przedsiębiorca i przedsiębiorstwo (firma)

1.2. Przedsiębiorstwo sfery agrobiznesu

1.3. Przedsiębiorstwa agrobiznesu według form wlasności

1.3.1. Przedsiębiorstwa typu „jeden wlaściciel”

1.3.2. Przedsiębiorstwa partnerskie

1.3.3. Korporacje (spólki akcyjne)

1.3.4. Przedsiębiorstwa spółdzielcze

1.3.5. Przedsiębiorstwa państwowe

1.4. Otoczenie przedsiębiorstwa

1.5. Wybór prawno-ekonomicznego statusu przedsiębiorstwa w agro-biznesie

2. Zasoby i czynniki produkcji w przedsiębiorstwie

2.1. Zasoby i strumienie

2.2. Zasoby produkcyjne i nieprodukcyjne

2.3. Zasoby aktywne i nieaktywne

2.4. Zasoby pracy

2.5. Zasoby ziemi

2.5.1. Ceny ziemi

2.5.2. Ziemia (gleba) użytkowana rolniczo

2.5.3. Substytucja ziemi innymi czynnikami

2.5.4. Zasady racjonalnego gospodarowania ziemia rolnicza (gleba)

2.5.5. Ziemie nierolnicze

2.6. Zasoby kapitalu

2.6.1. Środki trwałe

2.6.2. Środki obrotow

Literatura uzupełniająca

3. Alokacja zasobów i czynników wytwórczych

3.1. Kryteria alokacji w warunkach statycznych

3.1.1. Alokacja zasobów między galęzie i produkty

3.1.2. Alokacja zasobów w celu zminimalizowania kosztów

3.2. Kryteria alokacji w warunkach dynamicznych

Literatura uzupełniająca

4. Lokalizacja firmy agrobiznesu

4.1. Teoretyczne podstawy lokalizacji działalności gospodarczej

4.2. Specyficzne uwarunkowania sfery agrobiznesu

4.2.1. Rolnictwo

4.2.2. Skup produktów rolnych

4.2.3. Przetwórstwo rolno-spożywcze

4.2.4. Handel żywnościa

4.3. Mikroekonomiczne kryteria decyzji lokalizacyjnych

5. Ocena sytuacji finansowej firmy

5.1. Wstępna ocena sytuacji firmy

5.2. Ocena sytuacji firmy na podstawie sprawozdań finansowych

5.2.1. Bilans

5.2.2. Rachunek wyników

5.2.3. Analiza przeplywów pieniężnych

5.3. Analiza wskaenikowa sytuacji finansowej firmy

5.3.1. Wskaeniki plynności finansowej

5.3.2. Wskaeniki zarzadzania długiem

5.3.3. Wskaeniki sprawności działania

5.3.4. Wskaeniki rentowności

5.3.5. Wskaeniki rynkowe

5.4. Uproszczone metody analizy wskaźnikowej

5.5. Podsumowanie

Literatura uzupełniająca

6. Analiza sprzedaży wyrobów i usług

6.1. Rynkowe uwarunkowania przychodów ze sprzedaży

6.2. Analiza wielkości i struktury sprzedaży

6.3. Analiza odbiorców

6.4. Ocena warunków sprzedaży wyrobów i usług

Literatura uzupełniająca

7. Analiza kosztów firmy

7.1. Pojęcie kosztów i ich interpretacje

7.2. Podstawowe struktury kosztów w przedsiębiorstwie

7.2.1. Koszty w wycenie nakladów i produkcji

7.2.2. Koszty w procesie podejmowania decyzji

7.3. Metody wyodrębniania kosztów stałych i kosztów zmiennych

7.4. Przyczyny wzrostu znaczenia kosztów stałych

7.5. Systemy rachunku kosztów

7.6. Analiza progu rentowności (BEP)

Literatura uzupełniająca

8. Warunki sukcesu firmy

8.1. Właściwa strategia

8.1.1. Dominujaca pozycja kosztowa

8.1.2. Strategia koncentracji działalności

8.1.3. Strategia zróżnicowania działalności

8.2. Stała analiza otoczenia

8.3. Stałe poszukiwanie szans rozwoju (stała innowacyjność)

8.4. Elastyczność na zmiany otoczenia

8.5. Jakość kadry

8.6. Wyrównywanie strat

Literatura uzupełniająca

9. Procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie

9.1. System decyzyjny w przedsiębiorstwie

9.2. Rodzaje decyzji

9.3. Proces decyzyjny

9.3.1. Zdefiniowanie (identyfikowanie) problemu

9.3.2. Analizowanie problemu

9.3.3. Sformułowanie wariantów rozwiazań

9.3.4. Ocena wariantów i podjęcie decyzji

9.4. Decyzje inwestycyjne

9.4.1. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych

9.4.2. Fuzje przedsiębiorstw (firm)

9.4.3. Zarządzanie kapitałem obrotowym

9.4.4. Kształtowanie portfela inwestycji kapitałowych

9.5. Decyzje finansowe

9.5.1. Kształtowanie struktury kapitału

9.5.2. Polityka wypłat dywidend

9.5.3. Leasing

9.6. Wiązane decyzje inwestycyjne i finansowe

9.7. Metody podejmowania decyzji

9.7.1. Macierz opłacalności wyboru danej strategii – decyzji (payoff matrix)

9.7.2. Drzewo decyzji

9.7.3. Analiza poziomu zapasów

9.7.4. Metody dodatkowe

9.8. Podejmowanie decyzji w firmach jedoosobowych

Literatura uzupełniająca

10. Strategia firmy na rynku

10.1. Istota strategii

10.2. Rodzaje strategii

10.2.1. Ogólna strategia przedsiębiorstwa

10.2.2. Strategie działalności (biznesu)

10.2.3. Strategie funkcjonalne (operacyjne)

10.3. Pięciofazowy model zarządzania strategicznego

10.4. Formułowanie strategii

10.5. Realizowanie strategii

10.6. Strategie gospodarstw rolnych

Literatura uzupełniająca

11. Marketing w agrobiznesie

11.1. Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia

11.2. Orientacja marketingowa

11.3. Organizacja marketingu w przedsiębiorstwach agrobiznesu

11.4. Główne siły makrośrodowiskowe w marketingu

11.5. Dostawcy środków produkcji jako podmiot marketingu

11.6. Gospodarstwo rolne jako podmiot marketingu

11.7. Przemysl przetwórczy – integracja pionowa

11.8. Dystrybutorzy, usługodawcy oraz agencje jako ogniwa marketingu w agrobiznesie

11.9. Zarzadzanie marketingowe

11.10. Marketing międzynarodowy i globalny

11.11. Zakończenie

Literatura uzupełniająca
(zwiń spis treści)