ISBN: 978-83-87251-58-1 (e-ISBN: 978-83-87251-08-6)

Instrumenty finansowe, Janusz Kudła,

Format: 165x240 mm
200 stron
Oprawa miękka
Rok wydania: 2009

Cena: 48,30


Kup książki w sklepie

Wypożycz lub kup PDF w ibuk.pl

Książki w wersji drukowanej są dostępne w dobrych księgarniach, m.in. w Warszawie:

Księgarnia EKONOMICZNA
ul. Grójecka 67
tel. 22 822-90-41

Janusz Kudła

Instrumenty finansowe

i ich zastosowania[Opis] [Spis treści]Niniejsza książka ma na celu przekazanie podstawowych informacji o współczesnych instrumentach finansowych, ich praktycznych zastosowaniach i zróżnicowaniu. Na tej podstawie możliwe będzie wyrobienie sobie poglądu na temat ich przydatności do realizacji takich celów, jak: lokowanie oszczędności, inwestowanie, zarządzanie płynnością i ryzykiem. Sporo miejsca poświęcono również nowoczesnym instrumentom pochodnym, stosunkowo rzadko opisywanym w literaturze krajowej, takim jak: pochodne kredytowe czy katastroficzne oraz instrumenty strukturyzowane. W przeciwieństwie do innych publikacji poświęconych podobnej tematyce, główną wagę przywiązano do ukazania praktycznych zastosowań instrumentów, ze starannym przedstawieniem korzyści, ale także wad stosowania określonych konstrukcji finansowych. Świadomie ograniczono prezentację danych ilościowych o obecnym stanie rozwoju rynku, na rzecz przykładów konkretnych zastosowań i schematów opisujących przebieg poszczególnych transakcji. Praca zawiera także podstawe zasady wyceny instrumentów finansowych oraz odniesienia do konstrukcji instrumentów stosowanych za granicą.
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Instrumenty finansowe jako element systemu finansowego

1.1. Pojęcie i klasyfikacja instrumentów finansowych

1.2. Rynki finansowe a kształt instrumentów finansowych

1.3. Pośrednicy finansowi na polskim rynku

2. Instrumenty rynku kapitałowego

2.1. Instrumenty reprezentujące prawo własności oraz instrumenty powiązane

2.1.1. Udziały

2.1.2. Akcje

2.1.3. Kształtowanie cen akcji i ich wycena

2.1.4. Świadectwa

2.1.5. Prawa do akcji nowej emisji (PDA)

2.1.6. Prawo poboru

2.1.7. Prawa pierwszeństwa i warranty subskrypcyjne

2.1.8. Kwity depozytowe

2.1.9. Konosamenty

2.2. Długoterminowe instrumenty dłużne

2.2.1. Podstawowa klasyfikacja obligacji

2.2.2. Sposoby wcześniejszego wykupu obligacji

2.2.3. Obligacje w Polsce

2.2.4. Ceny i wycena obligacji

2.3. Instrumenty finansowe funduszy inwestycyjnych

2.3.1. Jednostki uczestnictwa

2.3.2. Certyfikaty inwestycyjne

2.3.3. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

2.3.4. Porównywanie wyników funduszy

3. Instrumenty rynku pieniężnego

3.1. Międzybankowy rynek pieniężny

3.1.1. Cechy i znaczenie rynku pieniężnego dla banków

3.1.2. Krzywa dochodowości

3.2. Instrumenty rynku pieniężnego tworzone przez NBP i Skarb Państwa

3.2.1. Bony skarbowe

3.2.2. Bony pieniężne

3.2.3. Operacje otwartego rynku banku centralnego

3.2.4. Stopy procentowe NBP i rezerwa obowiązkowa

3.3. Papiery komercyjne przedsiębiorstw

4. Instrumenty depozytowe i kredytowe

4.1. Rachunki bankowe

4.2. Emisja bankowych papierów wartościowych

4.2.1. Certyfikaty depozytowe i bony oszczędnościowe

4.2.2. Listy zastawne

4.3. Kredyty i pożyczki

4.3.1. Klasyfikacja kredytów

4.3.2. Spłata i koszty kredytu

4.3.3. Kredyt konsumencki

4.3.4. Pożyczka

4.4. Leasing

5. Instrumenty zabezpieczające uzyskanie płatności

5.1. Zabezpieczenie wierzytelności bankowych

5.1.1. Zabezpieczenia osobiste

5.1.2. Zabezpieczenia rzeczowe

5.1.3. Klauzule finansowe

5.2. Krótka charakterystyka instrumentów ubezpieczeniowych

5.3. Gwarancja bankowa

6. Instrumenty terminowe i pochodne

6.1. Kontrakty terminowe

6.1.1. Kontrakty forward

6.1.2. Kontrakty futures

6.1.3. Wykorzystanie kontraktów terminowych

6.2. Opcje

6.2.1. Klasyfikacja opcji

6.2.2. Ceny i wycena opcji

6.3. Swapy

7. Instrumenty syntetyczne

7.1. Indeksowe instrumenty syntetyczne

7.1.1. Jednostki indeksowe

7.1.2. Certyfikaty indeksowe

7.2. Warranty opcyjne

7.3. Instrumenty strukturyzowane

7.4. Pochodne kredytowe

7.5. Pochodne pogodowe i katastroficzne

8. Instrumenty obrotu wierzytelnościami

8.1. Weksel

8.1.1. Obieg i płatność weksla

8.1.2. Klauzule wekslowe

8.1.3. Wykorzystanie weksla za granicą

8.2. Faktoring, forfaiting i sekurytyzacja

8.2.1. Faktoring

8.2.2. Forfaiting

8.2.3. Sekurytyzacja

9. Instrumenty rozliczeń krajowych i ich rozrachunek

9.1. Krajowe rozliczenia pieniężne

9.1.1. Polecenie przelewu

9.1.2. Polecenie zapłaty

9.1.3. Czeki w obrocie krajowym

9.1.4. Karty płatnicze

9.2. Rozrachunki transakcji na instrumentach finansowych

9.2.1. Rozrachunek transakcji detalicznych

9.2.2. Rozrachunek transakcji wysokokwotowych

9.2.3. Rozrachunek papierów wartościowych

10. Rozliczenia międzynarodowe

10.1. Rozliczenia nieuwarunkowane

10.1.1. Polecenie wypłaty i przelew transgraniczny

10.1.2. Czeki i akredytywa pieniężna w obrocie zagranicznym

10.1.3. Czeki podróżnicze i inne instrumenty rozliczeniowe o podobnym działaniu

10.2. Uwarunkowane formy rozliczeń w operacjach zagranicznych

10.2.1. Dokumenty

10.2.2. Warunki dostawy

10.2.3. Akredytywa dokumentowa

10.2.4. Inkaso dokumentowe

10.3. Instrumenty kompensacyjne: barter, clearing i kompensaty

Bibliografia
(zwiń spis treści)