ISBN: 978-83-87251-71-0

Historia gospodarcza Polski, Andrzej Jezierski, Cecylia Leszczyńska,

Format: 165x240 mm
568 stron
Oprawa miękka
Rok wydania: 2003

Cena: 47,97

Drukowany nakład wyczerpany

Wypożycz lub kup PDF w ibuk.pl

Andrzej Jezierski, Cecylia Leszczyńska

Historia gospodarcza Polski[Opis] [Spis treści]Podręcznik przeznaczony dla studentów wydziałów ekonomicznych wyższych uczelni, w których programach nauczania znajduje się historia gospodarcza Polski. Tematyka książki obejmuje dzieje gospodarcze Polski od średniowiecza po czasy współczesne, z uwzględnieniem niektórych aspektów rozwoju gospodarczego Europy. Przy podziale podręcznika na rozdziały został przyjęty układ chronologiczny; wewnętrzna struktura rozdziałów wyczerpuje najważniejsze problemy ekonomiczno-społeczne danej epoki. Rzeczą nową, w stosunku do tradycyjnych ujęć historii gospodarczej Polski, jest rozszerzony opis państwa, jego ustroju i społeczeństwa. Zamiarem autorów podręcznika było pokazanie procesów rozwoju i przemian gospodarczych, zwłaszcza łańcucha zjawisk przyczynowo-skutkowych i wzajemnych relacji między gospodarką, państwem i społeczeństwem.
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Od autorów

# Polska w średniowieczu

1.1. Państwo

1.2. Ludność

1.2.1. Zaludnienie

1.2.2. Osadnictwo na prawie niemieckim

1.3. Rolnictwo

1.4. Rzemiosło. Górnictwo i hutnictwo

1.4.1. Rzemiosło

1.4.2. Górnictwo i hutnictwo

1.5. Pieniądz. Kredyt. Handel

1.5.1. Pieniądz

1.5.2. Kredyt

1.5.3. Handel

# Gospodarka i społeczeństwo Rzeczypospolitej w okresie rozkwitu (XVI i pierwsza połowa XVII w.)

2.1. Państwo

2.1.1. Terytorium

2.1.2. Ustrój

2.2. Ludność

2.3. Rolnictwo

2.3.1. Gospodarstwo dworskie i chłopskie

2.3.2. Produkcja rolna

2.3.3. Dualizm agrarny

2.4. Przemysł i rzemiosło

2.4.1. Górnictwo i hutnictwo

2.4.2. Rzemiosło cechowe

2.4.3. Miejski przemysł pozacechowy i przemysł dworski

2.5. Handel i kredyt. Komunikacja

2.5.1. Handel wewnętrzny

2.5.2. Handel zagraniczny

2.5.3. Kredyt

2.5.4. Komunikacja

2.6. Skarb. Pieniądz

2.6.1. Skarb

2.6.2. Pieniądz

# Rzeczpospolita na drodze do upadku (od połowy XVII w. do 1795 r.)

3.1. Państwo

3.1.1. Wojny w drugiej połowie XVII w.

3.1.2. Czasy saskie i wojna północna

3.1.3. Czasy stanisławowskie i pierwszy rozbiór Polski

3.1.4. Sejm Czteroletni. Drugi i trzeci rozbiór Polski

3.2. Społeczeństwo

3.2.1. Zaludnienie

3.2.2. Struktura społeczna

3.3. Rolnictwo

3.3.1. Wieś i folwark

3.3.2. Produkcja rolna

3.4. Przemysł i rzemiosło

3.4.1. Rzemiosło

3.4.2. Manufaktury

3.5. Handel i kredyt. Komunikacja

3.5.1. Handel wewnętrzny

3.5.2. Handel zagraniczny

3.5.3. Kredyt

3.5.4. Komunikacja

3.6. Skarb. Pieniądz

3.6.1. Skarb

3.6.2. Pieniądz

# Ziemie polskie pod zaborami w końcu XVIII i na początku XIX w. Księstwo Warszawskie

4.1. Zabór austriacki

4.2. Zabór pruski

4.3. Zabór rosyjski

4.4. Księstwo Warszawskie (1807–1813)

4.4.1. Państwo

4.4.2. Społeczeństwo

4.4.3. Gospodarka

4.5. Księstwo Warszawskie pod okupacją rosyjską. Kongres wiedeński

# Ziemie polskie od kongresu wiedeńskiego do zakończenia reform agrarnych (1815–1864)

5.1. Królestwo Polskie

5.1.1. Państwo w okresie autonomii (1815–1831)

5.1.2. W dobie paskiewiczowskiej (1832–1856)

5.1.3. „Odwilż sewastopolska" (1856–1860)

5.1.4. Powstanie styczniowe

5.2. Społeczeństwo Królestwa Polskiego

5.3. Gospodarka Królestwa Polskiego

5.3.1. Polityka gospodarcza Lubeckiego. Protekcjonizm

5.3.2. Rolnictwo

5.3.3. Przemysł

5.3.4. Handel

5.3.5. Komunikacja

5.3.6. Pieniądz i kredyt

5.4. Ziemie zaboru rosyjskiego – zachodnie gubernie cesarstwa

5.5. Ziemie polskie pod panowaniem pruskim

5.5.1. Terytorium i ludność

5.5.2. Gospodarka

5.6. Galicja

5.6.1. Terytorium i ludność

5.6.2. Gospodarka

5.7. Rzeczpospolita Krakowska

# Kapitalizm na ziemiach polskich

6.1. Sytuacja polityczna w trzech zaborach

6.1.1. Zabór rosyjski

6.1.2. Zabór pruski

6.1.3. Zabór austriacki

6.2. Społeczeństwo

6.2.1. Liczba ludności i ruch naturalny

6.2.2. Struktura zawodowa i społeczna

6.2.3. Warunki życia ludności

6.2.4. Skład etniczny i kwestie narodowe

6.3. Rolnictwo

6.3.1. Użytkowanie ziemi i struktura agrarna

6.3.2. Koniunktura agrarna i polityka rolna

6.3.3. Produkcja rolna

6.4. Przemysł

6.4.1. Rewolucja przemysłowa

6.4.2. Liberalizm gospodarczy

6.4.3. Przemysł Królestwa Polskiego

6.4.4. Przemysł na ziemiach polskich w granicach Cesarstwa Rosyjskiego

6.4.5. Przemysł w zaborze pruskim

6.4.6. Przemysł w Galicji

6.4.7. Górnictwo i hutnictwo na Górnym ĺląsku

6.5. Komunikacja

6.5.1. Koleje żelazne

6.5.2. Sieć drogowa

6.5.3. Żegluga

6.5.4. Łączność

6.6. Handel

6.6.1. Handel wewnętrzny

6.6.2. Handel zagraniczny

6.7. Pieniądz. Kredyt

6.7.1. Pieniądz

6.7.2. Kredyt

6.8. Poziom gospodarczy ziem polskich w przededniu I wojny światowej

# I wojna światowa 1914–1918

7.1. Zmiany układu sił politycznych i gospodarczych w świecie na przełomie XIX i XX w.

7.2. Przebieg wydarzeń politycznych i militarnych w czasie wojny

7.3. Sprawa polska w czasie I wojny światowej

7.4. Sytuacja gospodarcza na ziemiach polskich w czasie wojny

# Rzeczpospolita w latach 1918–1939

8.1. Państwo

8.1.1. Walka o granice

8.1.2. Terytorium

8.1.3. Ustrój polityczny

8.1.4. Wojsko

8.2. Społeczeństwo

8.2.1. Liczba ludności i ruch naturalny

8.2.2. Struktura narodowościowa i wyznaniowa

8.2.3 Struktura społeczno-zawodowa

8.2.4. Warunki życia ludności

8.3. Koniunktura i polityka gospodarcza

8.3.1. Przebieg koniunktury

8.3.2. Polityka gospodarcza

8.4. Rolnictwo

8.4.1. Struktura własności i reforma rolna

8.4.2. Produkcja rolna

8.4.3. Położenie rolnictwa i polityka rolna rządu

8.5. Przemysł

8.5.1. Bilans otwarcia

8.5.2. Struktura gałęziowa przemysłu

8.5.3. Ważniejsze gałęzie przemysłu

8.5.4. Rozmieszczenie przemysłu

8.5.5. Przemysł państwowy i kapitał obcy

8.6. Komunikacja

8.6.1. Koleje

8.6.2. Transport drogowy

8.6.3. Żegluga morska i śródlądowa

8.6.4. Komunikacja lotnicza

8.7. Handel wewnętrzny i zagraniczny

8.7.1. Handel wewnętrzny

8.7.2. Handel zagraniczny

8.8. Banki emisyjne i polityka pieniężna. Kredyt. Ubezpieczenia

8.8.1. Banki emisyjne i pieniądz

8.8.2. Instytucje kredytowe

8.8.3. Ubezpieczenia gospodarcze

8.9. Finanse państwa

8.9.1. Skarb i budżet państwa

8.9.2. Finanse samorządowe

8.9.3. Obciążenia podatkowe obywateli

# II wojna światowa 1939–1945

9.1. Początek wojny

9.1.1. Sytuacja polityczna w przededniu wojny

9.1.2. Kampania wrześniowa

9.1.3. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie

9.2. Polska pod okupacją Niemiec i ZSRR

9.2.1. Podział terytorialny

9.2.2. Polityka okupacyjna Niemiec

9.2.3. Okupacja sowiecka

9.3. Wielka Koalicja

9.3.1. Wybuch wojny niemiecko-radzieckiej. Powstanie Wielkiej Koalicji

9.3.2. Układ Sikorski-Majski

9.3.3. Państwo podziemne

9.4. Ziemie polskie pod okupacją niemiecką

9.4.1. Ludność

9.4.2. Sytuacja gospodarcza

9.5. Sprawa polska. Od Teheranu do Jałty

9.5.1. Teheran

9.5.2. Powojenne granice Polski w projektach rządu Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie

9.5.3. PPR i KRN

9.5.4. Próby porozumienia rządu Rzeczypospolitej Polskiej z ZSRR. Plan „Burza"

9.5.5. PKWN i Rząd Tymczasowy

9.6. Konsekwencje Jałty dla Polski

9.6.1. Jałta

9.6.2. Porwanie „szesnastu"

9.6.3. Polska administracja na ziemiach III Rzeszy wiosną 1945 r.

9.6.4. Przejmowanie majątku przez Armię Czerwoną

9.6.5. Kapitulacja Niemiec

# Polska w latach 1945–1950

10.1. Państwo

10.1.1. Terytorium i granice

10.1.2. Ustrój polityczny

10.2. Społeczeństwo

10.2.1. Zmiany ludnościowe

10.2.2. Struktura społeczno-zawodowa

10.2.3. Warunki bytu

10.3. Polityka gospodarcza i system ekonomiczny

10.3.1. Początki planowania

10.3.2. Pomoc Zachodu w procesie odbudowy

10.3.3. Gospodarka wielosektorowa

10.4. Rolnictwo

10.4.1. Reforma rolna

10.4.2. Produkcja rolna

10.4.3. Zmiany w polityce rolnej

10.5. Przemysł

10.5.1. Zarządzanie przemysłem. Nacjonalizacja

10.5.2. Stan przemysłu po wojnie

10.5.3. Inwestycje

10.6. Budownictwo i sytuacja mieszkaniowa

10.6.1. Straty wojenne

10.6.2. Odbudowa

10.6.3. Sytuacja mieszkaniowa

10.7. Komunikacja

10.8. Handel

10.8.1. Handel wewnętrzny

10.8.2. Handel zagraniczny

10.9. Finanse

10.9.1. Pieniądz

10.9.2. Banki i kredyt

10.9.3. Budżet państwa

# Polska Ludowa 1950–1989

11.1. Państwo

11.1.1. Ustrój polityczny

11.1.2. Przemiany sytuacji politycznej

11.2. Społeczeństwo

11.2.1. Zmiany ludnościowe

11.2.2. Struktura społeczno-zawodowa

11.2.3. Warunki życia ludności

11.3. Planowanie w systemie monocentrycznym

11.3.1. Radziecki system planowania gospodarczego

11.3.2. Cykle inwestycyjne

11.4. Przemysł

11.4.1. Przemysł europejski w drugiej połowie XX w.

11.4.2. Polityka przemysłowa Polski

11.4.3. Struktura gałęziowa i przestrzenna przemysłu

11.5. Rolnictwo

11.5.1. Rolnictwo europejskie po II wojnie światowej

11.5.2. Polityka rolna Polski

11.5.3. Struktura agrarna

11.5.4. Produkcja rolna

11.6. Komunikacja

11.6.1. Transport kolejowy

11.6.2. Transport samochodowy

11.6.3. Żegluga morska

11.6.4. Transport lotniczy

11.7. Handel

11.7.1. Handel wewnętrzny

11.7.2. Handel międzynarodowy

11.7.3. Handel zagraniczny PRL

11.8. Pieniądz

11.8.1. Pieniądz w świecie kapitalistycznym

11.8.2. Pieniądz w świecie socjalistycznym

11.8.3. Pieniądz w Polsce

11.9. Finanse

11.9.1. Budżet państwa

11.9.2. Banki

11.9.3. Ubezpieczenia gospodarcze

11.10. Próba bilansu

Indeks
(zwiń spis treści)