ISBN: 978-83-87251-92-5

Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej, Joanna Kotowicz-Jawor (red.),

Format: 165x240 mm
176 stron
Oprawa miękka
Rok wydania: 2008

Cena: 40,95

Drukowany nakład wyczerpany

Joanna Kotowicz-Jawor (red.)

Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej[Opis] [Spis treści]Książka zawiera kompleksowe omówienie warunków, barier i szans związanych z dostosowywaniem się polskich przedsiębiorstw do postępującej globalizacji gospodarki światowej, ze szczególnym uwzględnieniem realiów, w jakich polskie przedsiębiorstwa znalazły się po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Szczegółowo zostały w niej omówione następujące tematy: - otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstw, - procesy dostosowawcze w sferze finansów, - efektywność działania przedsiębiorstw, - wpływ zmian otoczenia infrastrukturalnego na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, - zmiany wielkości i struktury zatrudnienia, w tym poprawa jakości kapitału ludzkiego, - budowa przewag konkurencyjnych, - zarządzanie strategiczne i strategie konkurencyjne, - instrumenty redukcji ryzyka, - źródła finansowania działalności rozwojowej.
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Joanna Kotowicz-Jawor Wstęp

Joanna Pęczkowska Pierwsze doświadczenia adaptacji gospodarek Grecji, Hiszpanii i Portugalii do warunków Jednolitego Rynku UE

Urszula Grzelońska Zmiany relacji przedsiębiorstw z otoczeniem

Lesław Pietrewicz Dostosowania w sferze finansowej

Tadeusz Baczko Korzystanie z pomocy publicznej z Unii Europejskiej

Jan Macieja Wpływ akcesji na efektywność przedsiębiorstw

Michał Zajfert Reakcje przedsiębiorstw na zmiany w infrastrukturze

Ewa Krzywina Dostosowania w sferze zatrudnienia

Grażyna Gierszewska Zmiany metod konkurowania przedsiębiorstw

Elżbieta Mączyńska Instrumenty redukcji zagrożeń w działalności firm

Joanna Kotowicz-Jawor Adaptacja w sferze rozwoju – inwestycje, innowacje

Bibliografia
(zwiń spis treści)